in ,

[LG전자][이벤트] [이벤트] 고객 체험단과 함께 알아보는 LG WING 스위블 모드 활용법‍&…

LG전자 이벤트 정보: [이벤트]
고객 체험단과 함께 알아보는 LG WING 스위블 모드 활용법‍&…

상세내용 보러가기(페이스북)


[이벤트]
고객 체험단과 함께 알아보는 LG WING 스위블 모드 활용법🧍‍🧍‍ 한 번도 안 써봤다면 모를까…🤔
써보면 헤어나올 수 없는 편리함! LG WING 스위블 모드로 더 편리한 일상을 즐겨보세요! 1. 메인 스크린과 세컨드 스크린 분리로 극대화된 영상 몰입감
✔ 리뷰 보기 : https://bit.ly/3pIEYXZ … Khác

Hình ảnh có thể có: điện thoại và màn hình, văn bản cho biết 'Life's L'sd Good facebook.com/theLGstory 고객 체험단과 함께 알아보는 LG WING 스위블 모드 활용법 10:00 11m 133 10:00 951修22% 5G Qualcowm'Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'fereure 00 영상 몰입감 극대화 메인 스크린과 세컨드 스크린 역할 분리 세컨드 스크린에서 미디어 컨트롤러 사용하고 노치리스 메인 스크린에서는 오직 영상에만 집중!'Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và điện thoại, văn bản cho biết '97m /m 107m পન AE 0 미4 4다 2 화면 방해 없는 멀티태스킹 더 편리하고 자유로운 멀티 스크린 UX 화면을 가리는 팝업 창의 방해 없이 동영상 보면서 친구에게 메시지를 보내고 내비게이션 보면서 전화 받기 가능!'Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết '3 프로급 짐벌 모션 카메라 짐벌 카메라와 견주어도 손색 없는 짐벌 모드 짐벌 카메라에서만 볼 수 있었던 Flow모드, Pan w모드, First Person iw모드, 조이스틱, 앵글 고정 모드가 내재되어 있어 흔들림을 최소화한 부드러운 시선 처리 가능! *하드웨어 짐벌이 아닌 소프트웨어로 실행되는 짐벌과 유사한 기능입니다.'

상세내용 보러가기(페이스북)

[넷마블][이벤트] <A3: 스틸얼라이브> 구글 플레이 2020 올해를 빛낸 인기 게임 후보 선… A3,A3스틸얼라이브,유저투표,올해를빛낸인기게임,배틀로얄MMORPG,모바일배틀로얄

[YES24][이벤트] [그래 상담소] 저, 잠시만 쉬어가도 될까요? 늘 피곤하고 지친 당신, 혹시 번아웃은 아…