in

[영화 워너브라더스][이벤트] “돌이킬 수 없는 일들에서 자유로워지기를 바랐습니다” 감성 일러스트로 미리보는 #내가죽… 내가죽던날,김혜수,이정은,노정의,김선영,이상엽,문정희,11월12일대개봉

영화 이벤트 정보: “돌이킬 수 없는 일들에서 자유로워지기를 바랐습니다”
감성 일러스트로 미리보는 #내가죽…

상세내용 보러가기(페이스북)


“돌이킬 수 없는 일들에서 자유로워지기를 바랐습니다”
감성 일러스트로 미리보는 #내가죽던날 명대사
여러분은 누구의 대사가 공감이 되시나요?🥺 *일러스트레이터 노보듀스 Novoduce #내가죽던날 #김혜수 #이정은 #노정의
#김선영 #이상엽 #문정희 #11월12일대개봉

Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, văn bản cho biết '내가 건 "죽으려고 그랬던 게 아니라 떵게든 살아보려고 그랬다고.."'Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản cho biết '"돌이킬 수 없는 일들에서 자유로워지기를 바랐습니다" 내가 그던'Hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, đám mây và văn bản

상세내용 보러가기(페이스북)

[서울스토어][이벤트] 깔끔한 #프레피룩 의 정석 테일러스튜디오 오*이걸 아린도 착용한 귀염뽀짝 깔끔 후드티 … 프레피룩

[영화 롯데][이벤트] 개봉 2주차에도 흥행은 계속된다! 삼토반즈 무대인사 in 서울 오늘도 관객분들과 … 삼진그룹영어토익반,삼토반,고아성,이솜,박혜수,김종수,이종필감독,무대인사,서울,절찬상영중